میخ میخکوب

ژانویه 5, 2023
میخ میخکوب بادی

میخ میخکوب بادی

میخ میخکوب بادی میخ میخکوب بادی شامل یک ردیف میخ در تعداد مشخصی است که از قسمت سر،  به هم متصل شده است و با استفاده […]
پخش میخ پرچ