فوریه 12, 2021
اسپیسر پرسی ته بسته

اسپیسر پرسی ته بسته

اسپیسر پرسی ته بسته بدنه اسپیسر پرسی ته بسته از دو بخش متصل به هم تشکیل شده است. یک سر عمدتا شش ضلعی که به یک […]
پخش میخ پرچ