می 1, 2022
اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر پلاستیکی اسپیسر پلاستیکی پوشش بتنی را قبل و در حین بتن ریزی حمایت می کند و در مورد اجزای داخلی ساده، اسپیسرهای پلاستیکی جایگزین مقرون […]
پخش میخ پرچ