فوریه 12, 2021
مهره پرسی

مهره پرسی

مهره پرسی به منظور دوام بیشتر مهره پرسی و ایجاد مقاومت بیشتر در برابر خوردگی، رسوب گرفتن و یا فرسایش، بدنه ی مهره پرسی از جنس […]
پخش میخ پرچ